ข่าวสาร   ดาวน์โหลด   ลิงค์  
หน้าหลัก รู้จักอลิอันซ์ ติดต่อเรา ประเภทประกันภัย สินไหมทดแทน ตัวแทน สมัครงาน
    สำนักงานใหญ่
    สาขา
    ศูนย์ฮอทไลน์์
    ชำระเงิน
    สอบถาม
 
การชำระเงิน

ชำระด้วยเงินสด / เช็ค

- ชำระด้วยเงินสด หรือ สั่งจ่ายเช็ค "A/C Payee Only" ในนาม "บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) " ได้ที่สำนักงานใหญ่ และสาขาบริษัทฯ ทั่วประเทศ
- ชำระด้วยเช็คโดยส่งทางไปรษณีย์ สั่งจ่ายเช็ค "A/C Payee Only" ในนาม "บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) " โดยระบุชื่อผู้เอาประกันภัย และเลขที่กรมธรรม์ ด้านหลังเช็ค และส่งทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึง

บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบัญชีและการเงิน
เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 19
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารของบริษัท

- พิมพ์แบบฟอร์ม " ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร " ซึ่งสามารถใช้แทนใบรับฝากเงิน เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุในแบบฟอร์ม โดยกรอกชื่อผู้เอาประกันภัย และเลขที่กรมธรรม์ ในส่วนที่ 1 และ 2 ทั้งนี้ ท่านไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆ

พิมพ์แบบฟอร์ม" ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร "

ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

- โดยใช้ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคารที่แนบไปพร้อมกับกรมธรรม์ ซึ่งจะมีบาร์โค๊ดกำกับอยู่ ทั้งนี้ท่านไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆ

ชำระผ่านบัตรเครดิต (Mail Order)

- กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยจากบัตรเครดิต และส่งทางไปรษณีย์มายังบริษัทตามที่อยู่ข้างต้น หรือส่งทางโทรสาร มายังฝ่ายบัญชีและการเงิน หมายเลข 0-2638-9050

พิมพ์แบบฟอร์ม " หนังสือยินยอมให้เรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยจากบัตรเครดิต "